Kaip tapti nariu 
NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS
 1. Nauji asociacijos nariai priimami Visuotinio susirinkimo sprendimu.
 2. Fiziniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, pirmininkui pateikia motyvuotą prašymą, kuriame nurodyti asmeniniai kontaktai, stojimo į VVG motyvas, kokį sektorių atstovaus.
 3. Juridiniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, pirmininkui pateikia:
 • prašymą, pasirašytą asmens, turinčio teisę pasirašyti pagal stojančio juridinio asmens įstatus;
 • juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją;
 1. valdymo organo posėdžio, kuriame nutarta stoti į Trakų krašto VVG ir deleguoti atstovaujantįjį(-čiuosius) asmenį (-is) dalyvauti Asociacijos veikloje, protokolo išrašą. Jeigu deleguojamas daugiau negu vienas asmuo, protokolo išraše turi būti nurodyta, kuriam suteikta balsavimo teisė visuotinio susirinkimo metu.
 2. Patenkinus fizinio ar juridinio asmens prašymą priimti jį į Asociacijos narius, jis susimoka stojamąjį nario mokestį.
 3. Sprendimas dėl naujo nario priėmimo priimamas ne mažesne kaip 2/3 visų narių balsų dauguma.
 4. Prašymas dėl priėmimo į narius, svarstomas artimiausiame Asociacijos visuotiniame susirinkime ir  priimamas vienas iš šių sprendimų:
 • patenkinti prašymą;
 • įpareigoti per nustatytą laiką pateikti papildomą informaciją;
 • prašymo netenkinti.
 1. Narystė  Asociacijoje pasibaigia:
 • išstojus iš Asociacijos;
 • pašalinus iš Asociacijos;
 • Asociaciją likvidavus;
 • likvidavus juridinį asmenį, esantį Asociacijos nariu;
 • fiziniam asmeniui mirus.
 1. Asociacijos narys gali išstoti iš Asociacijos pateikęs raštišką prašymą. Nuo prašymo įteikimo momento pareiškėjas netenka nario teisių ir negali naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, lengvatomis ir jos turtu, turi nutraukti savo funkcijų vykdymą joje.
 2. Asociacijos nariui išstojus ar jį pašalinus iš Asociacijos, jo sumokėtas stojamasis nario mokestis ir kitos asociacijai perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise asociacijai perduotas turtas yra negrąžinami.
 3. Asociacijos narys gali būti iš jos pašalintas, jeigu:
 • veikla prieštarauja Asociacijos tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams,
 • trukdo įgyvendinti Asociacijos uždavinius ir vykdyti jos funkcijas,
 • nesilaiko visuotinio susirinkimo ir valdymo organų priimtų sprendimų,
 • jei iki kalendorinių metų kovo 1 d. be svarbių priežasčių nesumoka kasmetinio nario mokesčio,
 • tris kartus iš eilės be pateisinamos priežasties nedalyvauja visuotiniame susirinkime.
 1. Asociacijos nariai šalinami Visuotinio susirinkimo sprendimu. 
 
2015-06-11, Visuotinio susirinkimo protokolu Nr. 3, patvirtinti šie mokesčių dydžiai:
 
STOJAMASIS NARIO MOKESTIS:
 • JURIDINIAMS ASMENIMS - 35 EUR;
 • FIZINIAMS ASMENYMS - 25 EUR;

METINIS NARIO MOKESTIS:

 • JURIDINIAMS ASMENIMS - 25 EUR;
 • FIZINIAMS ASMENYMS - 15 EUR.

Atgal