Su nauju pavasariu – nauji kvietimai teikti paraiškas

2019-02-20 09:55

Kraštiečiai, turintys idėjų kaip  patobulinti kaimo gyvenimo kokybę, sukurti savo gimtinėje laimingos visuomenės oazę, siekiantys Trakų kraštui ekonominės ir socialinės gerovės  savo veiklas orientuoja pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją“, Nr. 42VS-KV-15-1-06785-PR001 (toliau – VPS). Racionaliai  ir atsakingai parengti kraštiečių vietos projektai (toliau - VP)  gauna Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramą, numatytą pagal Trakų krašto VVG VPS  prioritetų priemones. Ties 2019 metų pradžios slenksčiu finišavo vietos projektų, teiktų pagal Kvietimo Nr. 1 sąlygas, įgyvendinimas.  2018 metais buvo paskelbti 5 kvietimai VP paraiškoms teikti, t. y. 5 kartus buvo suteiktos galimybės gauti investicinį palaikymą veiklai. Šiemet pareiškėjus kviesime šešis kartus teikti VP paraiškas. Pirmąjį 2019 metų pusmetį bus paskelbti 4 kvietimai pagal I ir II VPS prioritetų priemones.

Mokymams

Kovo mėnesį numatoma skelbti paprastą kvietimą Nr. 6 vietos projektų paraiškų teikimui pagal  VPS II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3). Tikėtina, kad Trakų krašto VVG pasieks vietos projektai, kuriuos įgyvendinus bus apmokyta dalis kraštiečių, kurie įgiję žinių, drąsiai imsis išsvajotos veiklos ar sumanys pridėtinę vertę kraštui sukursiantį projektą.

Pradedantiems ir patyrusiems

Balandžio mėnesį bus skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 7 VP paraiškų teikimui pagal  VPS I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 1 veiklą „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“ (LEADER-19.2-6.2) ir 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1). Šio kvietimo metu potencialūs pareiškėjai bus kviečiami teikti paraiškas vietos projektų, kurių įgyvendinimo rezultatu taps nauja ne žemės ūkio veikla kaime. Tai gali būti pelno siekianti verslo veikla, gali būti ir ne pelno, socialinio verslo veikla. Abiejų verslų viena svarbiausių siekiamybių – sukurti naujas darbo vietas.  

Antroje balandžio pusėje, kvietimo Nr. 9 metu bus priimamos vietos projektų paraiškos pagal I VPS prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 2 veiklą „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP), (LEADER-19.2-6.4) ir I prioriteto 2 priemonę „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16.3).

Devintu kvietimu potencialūs VP vykdytojai bus kviečiami teikti paraiškas ne žemės ūkio veiklos kaime verslo plėtrai, vienas iš svariausių krašto ekonominei ir socialinei plėtrai rodiklių – naujų darbo vietų kūrimas.

Tradicijoms

Kaip medžio šaknys, besiskverbdamos gilyn, užtikrina jo gyvybę ir stiprybę, taip žmogui svarbios jo šeimos, gimtų namų ir krašto tradicijos. Kuo gilesnės šeimos, krašto bendruomenės tradicijos, tuo savitesnė vietos kultūra, kurioje ugdomi pilietiški, ištikimi savo kraštui ir jo tradicijoms, neabejingi Lietuvai kraštiečiai.

                 Kvietimo Nr. 8, ketinamo skelbti taip pat balandžio mėnesį, metu bus priimamos vietos projektų paraiškos pagal VPS II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“  2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4).

Išsamiau: https://www.dropbox.com/s/gdkvsi09nyo5wxz/GRAF2019.docx?dl=0

 

Gražina Noreikienė

VPS administratorė

 


Atgal