Skelbiame kvietimą Nr 27

2022-04-28 14:00

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 27

                      Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, (Nr.LEADER-19.2-6), 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) (Nr. LEADER-19.2-6.4), I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonės „Bendradarbiavimas“ (Nr. LEADER-19.2-16.3), I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 3 priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1), II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ ( Nr. LEADER-19.2-SAVA-3), II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4) ir II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (Nr. LEADER-19.2- SAVA-5).

I prioriteto

1 priemonės

„Ūkio ir verslo plėtra“

(LEADER-19.2-6)

2 veiklos sritis

 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti  (reglamentuoja KPP)“,

 LEADER-19.2-6.4

 

Parama teikiama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Bus skatinama esamų verslų plėtra, veiklų įvairinimas, darbo vietų kūrimas, jų išlaikymas.  

 Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK), išskyrus veiklas, išvardytas pagal Priemonės veiklos sritį neremiamų veiklų sąraše.

Galimi pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys – ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Kvietimui skiriama EURI paramos lėšų suma – 34 856,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 34 856, 00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

{C}-          iki 70, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims),

{C}-           iki 50, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

 

Finansavimo šaltiniai – Europos sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės lėšos.

I prioriteto

2 priemonė „Bendradarbiavimas”,

LEADER-19.2-16.3

 

 

 

Parama teikiama smulkių ūkio subjektų – smulkių ūkininkų, miško valdytojų, labai mažų įmonių – bendradarbiavimui, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais bei ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą, plėtojant turizmo paslaugas ir (arba) vykdant jų rinkodarą.

Galimi pareiškėjai:

{C}1.      Smulkūs ūkiai (kurių ekonominis dydis išreikštas standartine produkcija, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur, smulkūs miško valdytojai (miško valda ne didesnė kaip 10 ha);

{C}2.      Juridiniai asmenys – labai mažos įmonės;

{C}3.                         Fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą.

Pareiškėjai turi atitikti FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai” nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Kvietimui skiriama KPP paramos lėšų suma – 101 564,00 Eur.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma – 50 782,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

I prioriteto

 3 priemonė

„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“,

LEADER-19.2-SAVA-1

Parama teikiama:

NVO socialinių paslaugų bazės sukūrimui ir socialinio verslo kūrimui, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų socialinius poreikius.

Remiamos veiklos: vaikų priežiūra, paslaugos senjorams, paslaugos ir /ar pagalba socialiai atskirtiems žmonėms, reabilitacinės programos, daugiafunkcių dienos centrų kūrimas, sporto, meno, kultūrinės edukacijos, amatų  studijų kūrimas ir veiklos organizavimas, turizmo paslaugų teikimas neįgaliesiems, kitų iškilusių konkrečioje teritorijoje socialinių problemų sprendimas.

 

Galimi pareiškėjai:

juridiniai asmenys – NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį, labdaros ir paramos fondai. Galimi partneriai.

Kvietimui skiriama KPP paramos lėšų suma – 86 886,00 Eur.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma– 43 443,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis – iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

II prioriteto

1 priemonė

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)

LEADER-19.2-SAVA-3

Remiamos veiklos:

mokymai, skirti vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų įgūdžių įgijimui, susiję su VPS priemonėmis.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

Kvietimui skiriama KPP paramos lėšų suma – 10 000,00 Eur,

didžiausia galima parama vienam  projektui  – 10 000,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

 

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

II prioriteto

2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4)

Remiamos veiklos:

Laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo tradicijų, mėgėjų meno puoselėjimo veiklų organizavimas;

Tradicinių švenčių ir kitų renginių organizavimas;

Įvairių gyventojų grupių (jaunimo, moterų, senjorų ir pan.) ir (arba) interesų grupių klubų ir centrų kūrimas ir (arba) veiklų vykdymas;

Jaunimo erdvių kūrimas ir kt.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys – NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

Kvietimui skiriama KPP paramos lėšų suma – 44 625,00 Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui –  8 925,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į materialųjį turtą,

iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, o projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

II prioriteto

3 priemonė

„NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“

LEADER-19.2- SAVA-5

 

Remiamos veiklos: NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas stiprinant materialinę bazę, organizuojant bendradarbiavimo veiklas, vykdant edukacines tradicinių amatų ir paveldo išsaugojimo bei sklaidos programas.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys – NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

Kvietimui skiriama KPP paramos lėšų suma – 40 408,00Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui – 20 204,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į materialųjį turtą,

iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, o projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 318 339,00 Eur.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas  interneto svetainėje www.trakuvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vytauto g. 33, Trakuose (320 kab.)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. gegužės 19 d. 9.00 val. iki 2022 m. birželio 20 d. 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos, pasirašytos  kvalifikuotu elektroniniu parašu,  pateikiamos tik  el. paštu [email protected] .

Karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra saviizoliacijoje bei neturi galimybės paraiškos bei prašomų dokumentų pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti ir VPS vykdytojai el. paštu: [email protected] , pateikiant nepasirašytą paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus. Kartu pareiškėjas pateikia saviizoliacijos faktą dėl COVID-19 aplinkybių patvirtinantį dokumentą. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paramos paraiškos ir prašomų dokumentų pateikimo el. paštu pareiškėjas paramos paraišką ir prašomus dokumentus pateikia pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siųsdamas el. paštu. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytos paraiškos ir prašomų dokumentų turinys turi visiškai atitikti el. paštu (be parašo) pateiktos paraiškos ir papildomų dokumentų turinį. Jeigu pateikiami paraiška ir dokumentai ar jų turinys skiriasi, vadovaujamasi pirminių, el. paštu pateiktos paraiškos (be parašo) ir pateiktų papildomų dokumentų turiniu. Jeigu pareiškėjas per 10 (dešimt) darbo dienų VPS vykdytojai nepateikia kvalifikuotu el. parašu pasirašytos paramos paraiškos ir papildomų dokumentų, paramos paraiška išregistruojama.

Paraiška pateikiama su lydraščiu, paraiškos ir jos priedų  lapai / puslapiai turi būti sunumeruoti.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti taisyklinga lietuvių kalba, jeigu kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai yra užsienio kalba, tai jiems turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte). Vietos projektų administravimo taisyklių 68 punktu nustatyta, kad visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu bei pateikiami 71 punkte nustatyta tvarka, kad Vietos projektų paraiškas rengia ir VPS vykdytojai teikia pareiškėjai. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pasirašyti ir pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo. Įgaliotas asmuo el. būdu kartu pateikia ir notaro patvirtintą įgaliojimą.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama interneto svetainėje www.trakuvvg.lt ir Agentūros interneto tinklapyje www.nma.lt.

Telefonai: 8 614 53 870, 8 613 92 946,  8 612 15 019.

 

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]