Apie mus

VVG veiklos tikslai:

- telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti;

- ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos žmogiškiesiems, gamtiniams, kultūriniams ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Trakų rajono savivaldybės VVG teritorijos vietovių plėtrai;

- skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse.

VVG vizija - Ekonomiškai išsivysčiusi teritorija, darni kurortinė vietovė su konkurencingo verslo galimybėmis, stipriomis NVO, dalyvaujančiomis visuomeniniame gyvenime, kuriant geresnes gyvenimo sąlygas vietos gyventojams.

VVG misija - skatinti pilietinės visuomenės, vietos valdžios ir verslo atstovų partnerystę VVG teritorijos gyventojų problemoms spręsti, atstovauti jų interesams, bendromis pastangomis didinti kaimo gyvybingumą, išsaugoti gyvenamosios aplinkos savitumą ir patrauklumą.

VVG vertybės formavosi nuo pat organizacijos veiklos pradžios ir susiformavo nemažas siektinų vertybių rinkinys: visų narių dalyvavimas sprendimų priėmime, vieningumas, tarpusavio pasitikėjimas, dėmesys ir pagarba žmonėms, visų narių dalyvavimas organizacijos veikloje, humaniškumas, organizuotas valdymas, užsibrėžto tikslo siekimas, konkurencija, profesionalumas, kokybiškumas, nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, atsakomybė, iniciatyvumas, bendradarbiavimas, efektyvumas, skaidrumas, atvirumas, socialinė lygybė, orientacija į piliečius kaip socialinius partnerius ir t. t.

 

 

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]