Kviečiame kurti socialinį verslą ir gauti paramą!

2020-10-12 10:28

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.20

Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) I prioriteto 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1:

Parama teikiama

NVO socialinių paslaugų bazės sukūrimui ir socialinio verslo kūrimui, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų socialinius poreikius.

 

Remiamos veiklos: vaikų priežiūra, paslaugos senjorams, pagalba socialiai atskirtiems žmonėms, reabilitacinės programos, daugiafunkcių dienos centrų kūrimas, sporto ir meno studijų kūrimas ir veiklos organizavimas, edukacinių programų įgyvendinimas, turizmo paslaugų teikimas neįgaliesiems.

Pareiškėjai

 

 

juridiniai asmenys – NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį, labdaros ir paramos fondai. Galimi partneriai.

Kvietimui skiriama

130 329,00  Eur VPS paramos lėšų.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 43 443, 00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis

iki 95 proc.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 130 329,00  Eur  iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas  interneto svetainėje www.trakuvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vytauto g. 33, Trakuose (320 kab.)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020-10-20 8.00 val. iki 2020-12-01 16.00 val.

Paraiškos priimamos Vytauto g. 33, 320 kab. (3 aukštas), Trakuose, darbo dienomis darbo metu.

Paraiška pateikiama su lydraščiu, paraiškos ir jos priedų  lapai / puslapiai turi būti sunumeruoti.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti taisyklinga lietuvių kalba, jeigu kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai yra užsienio kalba, tai jiems turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama interneto svetainėje: www.trakuvvg.lt ir Agentūros interneto tinklapyje www.nma.lt.

Telefonai: 8 614 53 870, 8 613 92 946,  8 612 15 019.Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]