Kviečiame NVO konsultuotis dėl paramos vietos projektams

2019-10-16 12:59

Kviečiame š. m. spalio 22 d. (antradienį)  17.30 val.  Trakų rajono savivaldybės didžiojoje salėje kaimo bendruomenes, jaunimo ir kitas nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO), registruotas kaimiškosiose teritorijose,  konsultuotis dėl paraiškų pildymo teikiant vietos projektus pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės (toliau – Trakų krašto VVG) Kvietimą Nr.11.

NVO gali gauti paramą pagal dvi vietos plėtros strategijos priemones: „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4) ir „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2- SAVA-5). Paraiškos priimamos iki 2019 m. lapkričio 11 d.  16.00 val. Paramos lyginamoji dalis (intensyvumas): iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į materialųjį turtą, iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, o projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla). Mažiausia balų suma – 40, didžiausia – 100. Surinkus mažiau negu 40 balų, projektas nevertinamas.

 

„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“

Priemonės tikslas – išsaugoti kultūros savitumą ir tęsti jos tradicijas.

Bus remiama:

  • laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo tradicijų, mėgėjų meno puoselėjimo veiklų organizavimas;
  • tradicinių švenčių ir kitų renginių organizavimas;
  • įvairių gyventojų grupių (jaunimo, moterų, senjorų ir pan.) ir (arba) interesų grupių klubų ir centrų kūrimas ir (arba) veiklų vykdymas;
  • jaunimo erdvių kūrimas ir kt.

Didžiausia galima parama vienam  projektui  – 9 050,00 Eur.

Projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:

  1. Projektas apima didesnį VVG teritorijos vietovių skaičių:  keturias ir daugiau  VVG teritorijos vietoves  (35 balai), tris VVG teritorijos vietoves (25 balai), dvi  VVG teritorijos vietoves (15 balų).
  2. Projekto įgyvendinimo veiklose įtraukiami ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys: Į projekto veiklas įtraukiami 3 ar daugiau juridiniai asmenys (35 balai),  2 juridiniai asmenys (25 balai),  1 juridinis asmuo (15 balų).
  3. Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiamas jaunimas nuo 14 iki 29 metų (imtinai) amžiaus: įtraukiami penki arba daugiau jaunų žmonių  nuo 14 iki 29 metų amžiaus (30 balų),  iki keturių (imtinai) jaunų žmonių nuo 14 iki 29 metų amžiaus (20 balų).

 

„NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“

Priemonės tikslai: 1 – skatinti ir įvairinti NVO socialinę veiklą, 2 – mažinti socialinę atskirtį, didinti vietos gyventojų užimtumą, skatinant NVO socialinę, ekonominę veiklą.

Pagal šią priemonę remiami  NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas stiprinant materialinę bazę, organizuojant bendradarbiavimo veiklas, vykdant edukacines tradicinių amatų ir paveldo išsaugojimo bei sklaidos programas.

Pagal šią priemonę projektai  gali būti teikiami su partneriais, kuriems taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir pareiškėjams.  Didžiausia galima parama vienam  projektui   – 18 599,00 Eur.

Vertinimo kriterijai:

  1. Projekto veiklos ir rezultatai apima daugiau nei 1 kaimo ar miestelio veiklą: apima 5 ir daugiau gyvenamųjų vietovių (40 balų), apima nuo 2-jų iki 4-ių gyvenamųjų vietovių (30 balų).
  2. Projektą teikia jaunimo organizacija ar projekto partneriu yra jaunimo organizacija: pareiškėja – jaunimo organizacija su partnere jaunimo organizacija (30 balų), pareiškėja – jaunimo organizacija (25 balai), pareiškėjo partnere yra jaunimo organizacija (20 balų), pareiškėja – organizacija, dirbanti su jaunimu (15 balų).
  3. Pareiškėjo prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo: 30 proc. ir daugiau (30 balų), nuo 25 iki 29,99 proc. (25 balai), nuo 20,1 iki 24,99 proc. (20 balų).

 

Reikalavimai paraiškoms

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Paraiška pateikiama su lydraščiu, paraiškos lapai / puslapiai turi būti sunumeruoti.  Taip pat pateikiama paraiškos ir jos priedų elektroninė versija.  Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba el. paštu yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti taisyklinga lietuvių kalba, jeigu kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai yra užsienio kalba, tai jiems turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai (taisyklės) skelbiami interneto svetainėje www.trakuvvg.lt.  Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą skelbiama interneto svetainėje www.trakuvvg.lt,  Agentūros interneto tinklapyje www.nma.lt, taip pat Vytauto g. 33, 320 kab. (3 aukštas), Trakuose, ir teikiama telefonais: 8 614 53 870, 8 613 92 946,  8 612 15 019.

 

Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė, 

VVG vietos plėtros strategijos vadovė

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]