PAKEISTAS KVIETIMO Nr.7 FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

2019-08-01 17:03

Informuojame, kad Trakų krašto vietos veiklos grupė (toliau – Trakų krašto VVG), vadovaudamasi „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių“ (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 3D-64 redakcija) 63 punktu, pakeitė Paprasto kvietimo Nr.7 vietos projektų, teiktų pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001)  I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 1 veiklos sritį Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.2  finansavimo sąlygų aprašą (toliau – FSA). Naujos redakcijos FSA patvirtintas Trakų krašto VVG valdybos posėdžio 2019 m. liepos 30 d. protokolu Nr. 3. Naujos redakcijos Kvietimo Nr. 7 Finansavimo sąlygų aprašas paskelbtas interneto svetainėje www.trakuvvg.lt skyriuje „VIETOS PLĖTROS 2015-2023 STRATEGIJA“, „7 KVIETIMAS“.

          Kvietimo Nr. 7 metu (galiojusio nuo 2019 m. balandžio 26 d. iki 2019 m. gegužės 31 d.) gautos trys vietos projektų paraiškos.  

          Trakų krašto VVG, siekdama nepažeisti pareiškėjų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių, suteikė vietos projektų pareiškėjams galimybę per penkias darbo dienas nuo rašto apie FSA keitimą gavimo dienos patikslinti paramos paraišką, kiek tai susiję su FSA keitimu.  

 

VPS administratorė                                         Gražina Noreikienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]