Nuo š. m. vasario 13 d. iki 2023 m. kovo 13 d. skelbiame kvietimą Nr. 29

2023-02-13 09:19

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 29

            Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, ir 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-5.

II prioriteto

1 priemonė

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)

LEADER-19.2-SAVA-3

Remiamos veiklos:

mokymai, skirti vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų įgūdžių įgijimui, susiję su VPS priemonėmis.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

Kvietimui skiriama KPP paramos lėšų suma – 10 000,00 Eur,

didžiausia galima parama vienam  projektui  – 10 000,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

II prioriteto

2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ LEADER-19.2-SAVA-4

Remiamos veiklos:

Laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo tradicijų, mėgėjų meno puoselėjimo veiklų organizavimas;

Tradicinių švenčių ir kitų renginių organizavimas;

Įvairių gyventojų grupių (jaunimo, moterų, senjorų ir pan.) ir (arba) interesų grupių klubų ir centrų kūrimas ir (arba) veiklų vykdymas;

Jaunimo erdvių kūrimas ir kt.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys – NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

Kvietimui skiriama KPP paramos lėšų suma – 26 775,00 Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui –  8 925,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į materialųjį turtą,

iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, o projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

II prioriteto

3 priemonė

„NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“

LEADER-19.2- SAVA-5

 

Remiamos veiklos: NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas stiprinant materialinę bazę, organizuojant bendradarbiavimo veiklas, vykdant edukacines tradicinių amatų ir paveldo išsaugojimo bei sklaidos programas.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys – NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

Kvietimui skiriama KPP paramos lėšų suma – 40 408,00Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui – 20 204,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į materialųjį turtą,

iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, o projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 77 183,00 Eur.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.trakuvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vytauto g. 33, Trakuose (320 kab.)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. vasario 13 d. iki 2023 m. kovo 13 d.

Vietos projektų paraiškos, pasirašytos  kvalifikuotu elektroniniu parašu,  pateikiamos tik  el. paštu [email protected] .

Paraiška pateikiama su lydraščiu, paraiškos ir jos priedų lapai / puslapiai turi būti sunumeruoti.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti taisyklinga lietuvių kalba, jeigu kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai yra užsienio kalba, tai jiems turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte). Vietos projektų administravimo taisyklių 68 punktu nustatyta, kad visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu bei pateikiami 71 punkte nustatyta tvarka, kad Vietos projektų paraiškas rengia ir VPS vykdytojai teikia pareiškėjai. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pasirašyti ir pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo. Įgaliotas asmuo el. būdu kartu pateikia ir notaro patvirtintą įgaliojimą.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama interneto svetainėje www.trakuvvg.lt ir Agentūros interneto tinklapyje www.nma.lt.

Telefonai: 8 612 15 019, 8 614 53 870, 8 613 92 946.Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]