Skelbiamas kvietimas Nr. 12 verslų plėtrai

2019-10-14 14:48

Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos”, Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR (toliau – VPS) I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, 2 veiklos  „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti  (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER 19.2-6.4 sritį: 

VPS I prioriteto

,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“

1 priemonės

„Ūkio ir verslo plėtra“

2 veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti  (reglamentuoja KPP)“, (LEADER-19.2-6.2)

 

 Parama teikiama:

esamų verslų plėtrai, veiklų įvairinimui, darbo vietų kūrimui ir jų išlaikymui. Įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK), išskyrus veiklas, išvardytas pagal Priemonės veiklos sritį neremiamų veiklų sąraše.

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

 

fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

 

 * iki 70, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);

 * iki 50, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 248 245, 00 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 49 649, 00 Eur

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas čia : https://www.trakuvvg.lt/lt/12-kvietimo-dokumentai, taip pat Trakų krašto VVG būstinėje adresu Vytauto g. 33, Trakuose (320 kab.)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-10-15, 8.00 val. iki 2019-11-22, 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Vytauto g. 33, 320 kab. (3 aukštas), Trakuose, darbo dienomis darbo metu.

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Paraiška pateikiama su lydraščiu, paraiškos lapai / puslapiai turi būti sunumeruoti. Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba el. paštu yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama interneto svetainėje: www.trakuvvg.lt ir Agentūros interneto tinklapyje www.nma.lt, taip pat Vytauto g. 33, 320 kab. (3 aukštas), Trakuose, darbo dienomis darbo metu.

Telefonai: 8 614 53 870, 8 612 15 019, 8 613 92 946.Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]