Skelbiamas Kvietimas Nr. 16

2020-03-19 10:16

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 16

 

Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti  vietos projektus pagal  „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ dvi priemones:

1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)” Nr.LEADER-19.2-6.2.

Remiamos veiklos:

Parama teikiama skatinti ekonominės veiklos kūrimą: kuriant naujus ne žemės ūkio verslus, ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Remiama ekonominė veikla pradėti verslus, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje. Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.

Tinkami paramos gavėjai: fiziniai ir juridiniai subjektai.

Kvietimui teikti VPS priemonės veiklos srities vietos projektų paraiškas skiriama – 130 329,00 Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui  – 43 443,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

  • iki 70, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);
  • iki 50, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

2 priemonės „Bendradarbiavimas”, Nr. LEADER-19.2-16.3

 

 

 

Pagal VPS priemonę parama teikiama:

Smulkių ūkio subjektų – smulkių ūkininkų, miško valdytojų, labai mažų įmonių – bendradarbiavimui, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais bei ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą, plėtojant turizmo paslaugas ir (arba) vykdant jų rinkodarą.

Galimi pareiškėjai:

  1. Smulkūs ūkiai (kurių ekonominis dydis išreikštas standartine produkcija, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur, smulkūs miško valdytojai (miško valda ne didesnė kaip 10 ha);
  2. Juridiniai asmenys – labai mažos įmonės;
  3. Fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą.

Pareiškėjai turi atitikti FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai” nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai:

  1. Smulkūs ūkiai (kurių ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur, smulkūs miško valdytojai (miško valda ne didesnė kaip 10 ha);
  2. Juridiniai asmenys – labai mažos įmonės;
  3. Fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą.

Partneriai turi užsiimti ta pačia veikla kaip ir pareiškėjai. Partneriai turi atitikti FSA dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai” partneriui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Kvietimui teikti VPS priemonės vietos projektų paraiškas skiriama: 63 360,00 Eur.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti: 31 680,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

  • Iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 193 689,00 Eur.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas  interneto svetainėje www.trakuvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vytauto g. 33, Trakuose (320 kab.)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. kovo 23 d. 9.00 val. iki 2020 m. gegužės 18d.  16.00 val. Vietos projektų paraiškos priimamos Vytauto g. 33, 320 kab. (3 aukštas), Trakuose, darbo dienomis darbo metu. Telefonai: 8 614 53 870, 8 613 92 946,  8 612 15 019.

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Paraiška pateikiama su lydraščiu, paraiškos lapai / puslapiai turi būti sunumeruoti. Taip pat pateikiama paraiškos ir jos priedų elektroninė versija.  Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba el. paštu yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti taisyklinga lietuvių kalba, jeigu kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai yra užsienio kalba, tai jiems turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą. Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]