SKELBIAME KVIETIMĄ NR.24

2021-09-06 16:20

KVIETIMAS Nr. 24 TEIKTI VIETOS PROJEKTUS

Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas)“ (LEADER-19.2-SAVA-3) ir 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4).

 II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)

Parama teikiama pagal remiamas veiklos sritis – mokymams, skirtiems vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų įgūdžių įgijimui, susijusiems su VPS priemonėmis.

Galimi pareiškėjai – Juridiniai asmenys – NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 20 000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui  – 10 000,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

 

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4)

Parama teikiama pareiškėjams, kurie numato kultūros tradicijų išsaugojimą, sklaidą bei tęstinumo veiklas:

  • Laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo tradicijų, mėgėjų meno puoselėjimo veiklų organizavimas;
  • Tradicinių švenčių ir kitų renginių organizavimas;
  • Įvairių gyventojų grupių (jaunimo, moterų, senjorų ir pan.) ir (arba) interesų grupių klubų ir centrų kūrimas ir (arba) veiklų vykdymas;
  • Jaunimo erdvių kūrimas ir kt.

Galimi pareiškėjai – Juridiniai asmenys – NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 71 400,00 Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui  – 8925,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į materialųjį turtą,

Iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, o projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 91 400,00 Eur.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. rugsėjo 10 d. 9.00 val. iki 2021 m. lapkričio 12 d.  16.00 val.

Vietos projektų paraiškos bus priimamos Vytauto g. 33, 320 kab. (3 aukštas), Trakuose, darbo dienomis darbo metu.

Paraiška pateikiama su lydraščiu, paraiškos ir jos priedų  lapai / puslapiai turi būti sunumeruoti.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti taisyklinga lietuvių kalba, jeigu kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai yra užsienio kalba, tai jiems turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Paskelbus ekstremalią padėtį šalyje, vietos projektų paraiškos turės būti teikiamos skenuotos e. paštu [email protected] arba paliekamos darbo dienomis darbo metu Trakų rajono savivaldybės priimamajame, Vytauto g. 33 Trakai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama interneto svetainėse: www.trakuvvg.lt, www.trakai.lt ir Agentūros interneto tinklapyje www.nma.lt.

Telefonai: 8 612 15 019, 8 613 92 946.

 

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]