Skelbiame kvietimą Nr. 19

2020-09-21 10:59

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 19

Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti  vietos projektus pagal  „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ tris priemones:

1 priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) (LEADER-19.2-SAVA-3)

Remiamos veiklos:

mokymai, skirti vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų įgūdžių įgijimui, susiję su VPS priemonėmis.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 5 000,00 Eur.

didžiausia galima parama vienam  projektui  – 5 000,00 Eur.

2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4)

Remiamos veiklos:

  • Laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo tradicijų, mėgėjų meno puoselėjimo veiklų organizavimas;
  • Tradicinių švenčių ir kitų renginių organizavimas;
  • Įvairių gyventojų grupių (jaunimo, moterų, senjorų ir pan.) ir (arba) interesų grupių klubų ir centrų kūrimas ir (arba) veiklų vykdymas;
  • Jaunimo erdvių kūrimas ir kt.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys – NVO.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 27 150,00 Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui – 9 050,00 Eur.

3 priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2- SAVA-5)

 

 

 

Remiamos veiklos: NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas stiprinant materialinę bazę, organizuojant bendradarbiavimo veiklas, vykdant edukacines tradicinių amatų ir paveldo išsaugojimo bei sklaidos programas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys – NVO.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 55 797,00 Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui – 18 599,00 Eur.

1 priemonės paramos lyginamoji dalis

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

2 ir 3 priemonių paramos lyginamoji dalis

Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į materialųjį turtą,

iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, o projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

1, 2 ir 3 priemonių finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 87 947,00 Eur.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami  interneto svetainėje www.trakuvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vytauto g. 33, Trakuose (320 kab.)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 9.00 val. iki 2020 m. spalio 26 d.  16.00 val.

Vietos projektų paraiškos bus priimamos Vytauto g. 33, 320 kab. (3 aukštas), Trakuose, darbo dienomis darbo metu. Paraiška pateikiama su lydraščiu, paraiškos ir jos priedų  lapai / puslapiai turi būti sunumeruoti. Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti taisyklinga lietuvių kalba, jeigu kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai yra užsienio kalba, tai jiems turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama interneto svetainėse: www.trakuvvg.lt, www.trakai.lt ir Agentūros interneto tinklapyje www.nma.lt.

Telefonai: 8 614 53 870, 8 613 92 946,  8 612 15 019.

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]