Skelbiame kvietimą Nr.21

2021-04-02 10:02

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 21

            Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP), Nr. LEADER-19.2-6.4 ir 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 taip pat pagal II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 ir 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.

I prioriteto

,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“

1 priemonės

„Ūkio ir verslo plėtra“

2 veiklos sritis

 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti(reglamentuoja KPP)“, LEADER-19.2-6.4

 

Parama teikiama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Bus skatinama esamų verslų plėtra, veiklų įvairinimas, darbo vietų kūrimas, jų išlaikymas.  

 Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK), išskyrus veiklas, išvardytas pagal Priemonės veiklos sritį neremiamų veiklų sąraše.

Galimi pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys – ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma –75 572,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 37 786, 00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

  • iki 70, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims),
  •  iki 50, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 3 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1).

Parama teikiama:

NVO socialinių paslaugų bazės sukūrimui ir socialinio verslo kūrimui, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų socialinius poreikius.

 

Remiamos veiklos: vaikų priežiūra, paslaugos senjorams, pagalba socialiai atskirtiems žmonėms, reabilitacinės programos, daugiafunkcių dienos centrų kūrimas, sporto ir meno studijų kūrimas ir veiklos organizavimas, edukacinių programų įgyvendinimas, turizmo paslaugų teikimas neįgaliesiems.

Pareiškėjai:

juridiniai asmenys – NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį, labdaros ir paramos fondai. Galimi partneriai.

 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 86 886,00 Eur.

didžiausia galima parama vienam  projektui  – 43 443,00 Eur.

 

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) (LEADER-19.2-SAVA-3)

Remiamos veiklos:

mokymai, skirti vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų įgūdžių įgijimui, susiję su VPS priemonėmis.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 10 000,00 Eur.

didžiausia galima parama vienam  projektui  – 10 000,00 Eur.

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4)

Remiamos veiklos:

Laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo tradicijų, mėgėjų meno puoselėjimo veiklų organizavimas;

Tradicinių švenčių ir kitų renginių organizavimas;

Įvairių gyventojų grupių (jaunimo, moterų, senjorų ir pan.) ir (arba) interesų grupių klubų ir centrų kūrimas ir (arba) veiklų vykdymas;

Jaunimo erdvių kūrimas ir kt.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys – NVO.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 45 125,00 Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui –  8 925,00 Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 217 583, 00 Eur.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas  interneto svetainėje www.trakuvvg.lt.--> informacija pareiškėjams --> kvietimai --> 21 kvietimas.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. balandžio 6 d. 9.00 val. iki 2021 m. gegužės 6 d.  16.00 val. Vietos projektų paraiškos priimamos Vytauto g. 33, 320 kab. (3 aukštas), Trakuose, darbo dienomis darbo metu. Telefonai: 8 614 53 870, 8 613 92 946,  8 612 15 019.

Paraiška pateikiama su lydraščiu, paraiškos ir jos priedų  lapai / puslapiai turi būti sunumeruoti. Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti taisyklinga lietuvių kalba, jeigu kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai yra užsienio kalba, tai jiems turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama interneto svetainėse: www.trakuvvg.ltwww.trakai.lt ir Agentūros interneto tinklapyje www.nma.lt.

Telefonai: 8 614 53 870, 8 613 92 946,  8 612 15 019.Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]