Skelbiame kvietimą Nr.22

2021-04-09 14:02

KVIETIMAS Nr. 22

TEIKTI VIETOS PROJEKTUS

            Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)” Nr. LEADER-19.2-6.2,  2 priemonę „Bendradarbiavimas”, Nr. LEADER-19.2-16.3 ir ) ir II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2- SAVA-5)

I prioriteto

,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“

1 priemonės

„Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)

1 veiklos sritis

„Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)”,

LEADER-19.2-6.2

Parama teikiama skatinti ekonominės veiklos kūrimą: kuriant naujus ne žemės ūkio verslus, ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Remiama ekonominė veikla pradėti verslus, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje. Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.

Galimi pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 37 786,00 Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui  – 37 786,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

  • iki 70, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);
  • iki 50, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

I prioriteto

,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“

2 priemonė „Bendradarbiavimas”,

LEADER-19.2-16.3

 

 

 

Parama teikiama smulkių ūkio subjektų – smulkių ūkininkų, miško valdytojų, labai mažų įmonių – bendradarbiavimui, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais bei ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą, plėtojant turizmo paslaugas ir (arba) vykdant jų rinkodarą.

Galimi pareiškėjai:

  1. Smulkūs ūkiai (kurių ekonominis dydis išreikštas standartine produkcija, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur, smulkūs miško valdytojai (miško valda ne didesnė kaip 10 ha);
  2. Juridiniai asmenys – labai mažos įmonės;
  3. Fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą.

Pareiškėjai turi atitikti FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai” nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai:

  1. Smulkūs ūkiai (kurių ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur, smulkūs miško valdytojai (miško valda ne didesnė kaip 10 ha);
  2. Juridiniai asmenys – labai mažos įmonės;
  3. Fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą.

Partneriai turi užsiimti ta pačia veikla kaip ir pareiškėjai. Partneriai turi atitikti FSA dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai” partneriui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 63 360,00 Eur.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma – 31 680,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

II prioriteto

,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“

3 priemonė

„NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2- SAVA-5)

 

Remiamos veiklos: NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas stiprinant materialinę bazę, organizuojant bendradarbiavimo veiklas, vykdant edukacines tradicinių amatų ir paveldo išsaugojimo bei sklaidos programas

 

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys – NVO.

 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 80 817,00Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui – 20 204,00 Eur.

 

Paramos lyginamoji dalis:

Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į materialųjį turtą,

iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, o projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

 

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 181 963,00, 00 Eur.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas  interneto svetainėje www.trakuvvg.lt.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. balandžio 12 d. 9.00 val. iki 2021 m. gegužės 12 d.  16.00 val.

Karantino laikotarpiu vietos projektų paraiškos  teikiamos skenuotos e. paštu [email protected]  arba paliekamos darbo dienomis darbo metu Trakų rajono savivaldybės priimamajame, Vytauto g. 33 Trakai.. Atšaukus karantiną, vietos projektų paraiškos bus priimamos Vytauto g. 33, 320 kab. (3 aukštas), Trakuose, darbo dienomis darbo metu.

Paraiška pateikiama su lydraščiu, paraiškos ir jos priedų  lapai / puslapiai turi būti sunumeruoti.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti taisyklinga lietuvių kalba, jeigu kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai yra užsienio kalba, tai jiems turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama interneto svetainėse: www.trakuvvg.lt, www.trakai.lt ir Agentūros interneto tinklapyje www.nma.lt.

Telefonai: 8 614 53 870, 8 613 92 946.

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]