Skelbiame kvietimą Nr.23

2021-09-02 09:10

KVIETIMAS Nr. 23 TEIKTI VIETOS PROJEKTUS

            Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5).

 II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5)

Parama teikiama NVO socialinės veiklos skatinimui ir įvairinimui:

  •  stiprinant materialinę bazę,
  •  organizuojant bendradarbiavimo veiklas,
  • vykdant edukacines tradicinių amatų ir paveldo išsaugojimo bei sklaidos  programas,
  • propoguojant sveiką gyvenseną ir aktyvų poilsį.

Galimi pareiškėjai – Juridiniai asmenys – NVO, VšĮ ir ktos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 60 612,00 Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui  – 20 204,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

  • Iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į materialųjį turtą,
  • Iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, o projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

 

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 60 612,00, Eur.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. rugsėjo 2 d. 9.00 val. iki 2021 m. spalio 29 d.  16.00 val.

Vietos projektų paraiškos bus priimamos Vytauto g. 33, 320 kab. (3 aukštas), Trakuose, darbo dienomis darbo metu.

Paraiška pateikiama su lydraščiu, paraiškos ir jos priedų  lapai / puslapiai turi būti sunumeruoti.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti taisyklinga lietuvių kalba, jeigu kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai yra užsienio kalba, tai jiems turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama interneto svetainėse: www.trakuvvg.lt, www.trakai.lt ir Agentūros interneto tinklapyje www.nma.lt.

Telefonai: 8 614 53 870, 8 613 92 946.

Paskelbus ekstremalią padėtį šalyje vietos projektų paraiškos turės būti teikiamos skenuotos e. paštu [email protected] arba paliekamos darbo dienomis darbo metu Trakų rajono savivaldybės priimamajame, Vytauto g. 33 Trakai.

 



Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]