Sveikiname Trakų krašto VVG 2021–2023 m. kadencijos valdybą

2021-10-21 11:34

Sveikiname  Trakų krašto VVG 2021–2023 m. kadencijos valdybą

Š. m. rugsėjo 30 d. Trakų krašto vietos veiklos grupės visuotiniame susirinkime buvo patvirtinta 2021–2023 m. kadencijos valdyba. Sveikiname valdybą ir linkime sėkmės,  prasmingų sprendimų.

Savivaldos sektorius (deleguota Savivaldybės tarybos sprendimu):

 1. Zita Aniulienė, Onuškio seniūnijos seniūnė,
 2. Saulius Janulevičius, Grendavės seniūnijos seniūnas,
 3. Renata Kurmin, Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė,
 4. Karolina Mečkovska, Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

 

NVO sektorius (VVG NVO  sektoriaus narių deleguoti):

 1. Gytis Aginskas, Jungtinė kaimų bendruomenė „Matiškė ,
 2. Liuda Korsanovienė,  Visuomeninė organizacija „Onuškio bendruomenė“,
 3. Edvardas Makšeckas, Aukštadvario bendruomenė,
 4. Indrė Mateuss, Bijūnų Bendruomenė,
 5. Genė Narauskienė, Lieponių kaimo bendruomenė,
 6. Vaiva Neteckienė, Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė,
 7. Juozas Norinkevičius, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo  centras,
 8. Ieva Vasara Vaitulevičiūtė, VšĮ „Šv. Jono vaikai“.

Verslo sektorius (VVG verslo sektoriaus narių deleguoti):

 1. Živilė Bartkaitienė, MB „Nemuno vilkas“,
 2. Linas Kairys, UAB Erita,
 3. Darius Zakšauskas, UAB Trakų kooperacijos prekyba,
 4. Julija Virganavičienė, Trakų rajono žemės ūkio bendrovė „Merkys“,
 5. Robertas Volosevičius, Trakų turizmo ir poilsio paslaugų plėtros asociacija.

 

Primename reikalavimus VVG valdybai.  

Pagal VVG Įstatus:

.„<...> 54. Asociacijos valdyba (toliau – Valdyba) yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro 17 narių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams:

54.1. 8 pilietinei visuomenei (VVG teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms bendruomeninėms organizacijoms, kitoms NVO);

54.2. 5 verslui;

54.3. 4 vietos valdžiai (savivaldybei);

54.4. išlaikant lyčių pusiausvyrą (t. y. abiejų lyčių atstovai sudaro ne mažiau kaip 40 proc. ir ne daugiau kaip 60 proc. Valdybos organo narių);

54.5. ne mažiau kaip 5 asmenys iki 40–ties metų amžiaus.

55. Valdyba Asociacijos visuotiniame narių susirinkime renkama trejiems metams. <...>

59. Bent 1/3 Valdybos narių turi būti išklausę mokymo kursus, susijusius su LEADER metodo taikymu. <...>

60. Valdybos nariams:

60.1. privalu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus;

 60.2. gali būti numatyta ir kitų papildomų sąlygų, kurias tvirtina visuotinis susirinkimas“.

VVG nariai, fiziniai asmenys, neatstovaujantys jokio sektoriaus, į valdybą nerenkami. 

 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad turi būti 6 jauni žmonės, nes mūsų VPS įvertinta 100 balų. Per visą VPS įgyvendinimo laikotarpį turi būti laikomasi visų įsipareigojimų.

Jaunų žmonių įtrauktis į VVG sprendimų priėmimo procesus, t. y. jaunų žmonių kolegialaus VVG valdymo organe yra (didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį kriterijų skiriamas, jeigu VPS atitinka arba viršija šios lentelės 4.1 papunktyje nurodytą kriterijaus reikšmę):

10

ne mažiau kaip 35 proc.

10

ne mažiau kaip 30 proc.

5

ne mažiau kaip 25 proc.

3

mažiau kaip 25 proc.

0

Jaunas žmogus pagal KPP iki 40 metų.

 

Pasikeitus Taisyklėms, pasikeitė savivaldos atstovo apibrėžimas: „4.24. vietos valdžios atstovas – VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės, kuri yra VVG narė, mero ar tarybos paskirtas asmuo, tos savivaldybės valdomos įmonės, administravimo subjekto ar kitos VVG teritorijoje veikiančios valstybės įstaigos, organizacijos, kurios yra VVG narės, atstovas (išskyrus savivaldybės politikus ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus), kurio dalyvavimo kolegialaus VVG valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti viešajam interesui;“.Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]