Nuo š. m. rugsėjo 21 d. iki spalio 23 d. skelbiame kvietimą Nr. 31

2023-09-04 13:17

Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) I prioriteto 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, II prioriteto 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, ir 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-5.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 81 497,00 Eur.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.trakuvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vytauto g. 33, Trakuose (320 kab.)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. rugsėjo 21 d. iki  2023 m. spalio 23 d.

Vietos projektų paraiškos, pasirašytos  kvalifikuotu elektroniniu parašu,  pateikiamos tik  el. paštu [email protected] .

 

I prioriteto

 3 priemonė

„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“,

LEADER-19.2-SAVA-1

Parama teikiama:

NVO socialinių paslaugų bazės sukūrimui ir socialinio verslo kūrimui, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų socialinius poreikius.

Remiamos veiklos: vaikų priežiūra, paslaugos senjorams, paslaugos ir /ar pagalba socialiai atskirtiems žmonėms, reabilitacinės programos, daugiafunkcių dienos centrų kūrimas, sporto, meno, kultūrinės edukacijos, amatų  studijų kūrimas ir veiklos organizavimas, turizmo paslaugų teikimas neįgaliesiems, kitų iškilusių konkrečioje teritorijoje socialinių problemų sprendimas.

 

Galimi pareiškėjai:

juridiniai asmenys – NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį, labdaros ir paramos fondai. Galimi partneriai.

Kvietimui skiriama KPP paramos lėšų suma – 43 443,00Eur.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma– 43 443,00 Eur.

 

Paramos lyginamoji dalis – iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

II prioriteto

2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ LEADER-19.2-SAVA-4

Remiamos veiklos:

Laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo tradicijų, mėgėjų meno puoselėjimo veiklų organizavimas;

Tradicinių švenčių ir kitų renginių organizavimas;

Įvairių gyventojų grupių (jaunimo, moterų, senjorų ir pan.) ir (arba) interesų grupių klubų ir centrų kūrimas ir (arba) veiklų vykdymas;

Jaunimo erdvių kūrimas ir kt.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys – NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

Kvietimui skiriama KPP paramos lėšų suma – 17 850,00 Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui –  8 925,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į materialųjį turtą,

iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, o projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

II prioriteto

3 priemonė

„NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“

LEADER-19.2- SAVA-5

 

Remiamos veiklos: NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas stiprinant materialinę bazę, organizuojant bendradarbiavimo veiklas, vykdant edukacines tradicinių amatų ir paveldo išsaugojimo bei sklaidos programas.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys – NVO, VšĮ ir kitos asociacijos, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

Kvietimui skiriama KPP paramos lėšų suma – 20 204,00Eur, didžiausia galima parama vienam  projektui – 20 204,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į materialųjį turtą,

iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, susijusios su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, o projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Daugiau informacijos: https://www.trakuvvg.lt/lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-31Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]